E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    


Ārpusstundas
Ārpusstundas > Projekti
E S    p r o j e k t i


> ERASMUS+PROJEKTS "PADARĪSIM IZGLĪTĪBU EFEKTĪVĀKU AR IKT"

> ERASMUS+PROJEKTS "JAUNIE EIROPIEŠI - AKTĪVI UN VESELI"

> ERASMUS+PROJEKTS "EIROPAS KULTŪRA UN PILSONĪBA - MĀCIES NO CITIEM, DALIES AR CITIEM"  "PADARĪSIM IZGLĪTĪBU EFEKTĪVĀKU AR IKT
  "Erasmus+ programma

Projekta Nr.2022-1-LV01-KA122-SCH-000069529 .
Projekta ilgums: 01.09.2022. – 31.08.2023
Projekta mobilitātes: 1 mobilitāte, 10 dalībnieki, 10 dienas

PROJEKTA PARTNERI:

 • CEKDEV International Education and Development Academy (Antālija, Turcija);
 • Rīgas 88.vidusskola (Rīga, Latvija).
PROJEKTA MĒRĶIS:
 • skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un inovatīvu prakšu popularizēšana
 • lai katrs mūsu skolotājs projekta noslēgumā izmantotu vismaz divas inovatīvas mācību metodes nodarbību laikā
 • Palielināt to skolotāju īpatsvaru, kas bieži izmanto informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgā veidā

PROJEKTA AKTIVITĀTES(mobilitātes laikā):

  Projekta īstenošanas gaitā skolas pedagogi piedalījās visaptverošā un praktiskā Web 2.0 rīku skolotāju apmācības kursā Antālijā, Turcijā.

   Šīs apmācības, īpaši paredzētās mūsu skolotājiem, ļāva mums izpētīt plašu digitālo rīku un metožu klāstu, ko pēc kursa apgūšanas pielietojām mūsu ikdienas nodarbībās klasē un stundu plānos. Turklāt mūsu skolotāji saņēma specializētu apmācību par īpašiem rīkiem, lai vēl vairāk uzlabotu savas digitālās prasmes.

   Pēc kursa apgūšanas mēs motivējām savus skolēnus izmantot šos rīkus, lai sadarbotos, radītu un dalītos zināšanās, veicinot interaktīvāku un saistošāku mācību vidi: digitālo resursu, tostarp izglītojošu video, pamācību un e-grāmatu izstrāde un koplietošana.
   Šie resursi kalpoja kā papildu materiāli, lai atbalstītu mūsu skolēnu mācīšanos gan klasē, gan ārpus tās.
  Veicot šīs daudzveidīgās aktivitātes, mūsu galvenais mērķis bija atbalstīt un uzlabot Web 2.0 rīku izmantošanu mācīšanas procesā.

 • 1.diena: Teorētiskais modulis - 21. gadsimta prasmes - Inovācijas izglītībā. Kā attīstīt kritisko un radošo domāšanu?
 • 2.diena: Metakognīcija /skolēnu mācīšana mācīties - Rīks radošās un kritiskās domāšanas attīstīšanai. IKT, tiešsaistes aplikāciju izmantošana klasē,
 • 3.diena: “Gamifikācija”, mobilo aplikāciju izmantošana, resursu meklēšana spēļu materiāliem,
 • 4.diena: Digitālā stāstīšana — vizīte uz skolu,
 • 5.diena: Jauktā apmācība — "apgrieztā" klase,
 • 6.diena: CLIL metodes, labas prakses piemēri, praktiskie paņēmieni to ieviešanai,
 • 7.diena: uz jautājumiem balstīta mācīšānās, uz uzdevumiem balstīta mācīšanās, mācību materiālu pielāgošana dažādu klašu vajadzībām,
 • 8.diena: Mūsdienu tendences formatīvajā vērtēšanā,
 • 9.diena: Vienaudžu izglītošana, vērtēšanas paņēmieni pielietojot dažādas metodes,
 • 10. diena: Praktiskā darbnīca nodarbību plāna sagatavošanai, izmantojot inovatīvās pieejas. Plāna prezentācijas, vērtējums

  Projekta īstenošanas rezultātā gan mūsu skolotāji, gan skolēni ir apguvuši jaunas digitālās prasmes un zināšanas, kas ļaus pārliecinoši izmantot Web 2.0 rīkus mācību procesā.
  Tas ir devis viņiem iespēju efektīvi orientēties digitālajā vidē un izmantot tehnoloģijas, lai uzlabotu savu izglītības pieredzi.   Izmantojot tehnoloģijas, mēs esam spējuši sniegt saviem skolēniem mūsdienīgu un atbilstošu mācību pieredzi, kas viņus sagatavo digitālajam laikmetam.

Sagatavoja skolotājs Mihails Korčevskis.


Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
  "Y.E.A.H. - YOUNG EUROPEANS ACTIVE AND HEALTHY"
  "ERASMUS+PROJEKTS "JAUNIE EIROPIEŠI - AKTĪVI UN VESELI"
Nr.2017-1-PL01-KA219-038411_3, Projekta Nr: PVS ID 3764

PROJEKTA PARTNERI:

 • Gimnazium im.Mikolaja Siemiona w Krzconowie (Polija, Krzconowie)
 • Rīgas 88.vidusskola (Rīga, Latvija)
 • Prienau "Azuolo" progimnazija (Lietuva, Prienai)
 • Scoala Gimnaziala Sfantu Ilie (Rumānija, Toplita)
 • Instituto de Ensenanza Secundaria 8 de Marzo (Spānija,
 • Scoala Gimnaziala Sfantu Ilie (Rumānija, Toplita)

ESOŠĀS PROBLĒMAS APRAKSTS:

Četrās no projekta skolām 2016.g. oktobrī tika veikts pētījums, kurā atklājās, ka gandrīz katram trešajam skolēnam pamatskolas līmenī ir liekais svars. Projekts "Y.E.A.H. - Young Europeans, Active & Healthy" ir radies, lai uzlabotu šo situāciju un veicinātu jauniešus pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Projekts ir vērsts arī uz to, lai uzlabotu skolēnu sociālās prasmes daudzkultūru kontekstā un viņu sapratni par to, kā dažādi cilvēki var sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai.

PLANOTĀS AKTIVITĀTES:
 • Regulāri kotaktēties projekta partneru vidū, izmantojot IKT rīkus;
 • Izveidot un uzturēt projekta mājaslapu;
 • Izveidot projekta logo;
 • Talismana izveide;
 • Brošūras un jaunumu publicēšana;
 • "Sporta žurnāla" un enciklopēdijas izveide;
 • Izveidot pētījumu par spelēm mūsdienās un senatnē;
 • Projekta portfolio izveide;
 • Anketēšanas par uztura paradumiem novadīšana un rezultātu analīze;
 • Mikro un Makro elementu pētījuma prezentēšana;
 • Video filmu izveide par ēšanas traucējumiem;
 • Plakātu izveide par veselīgu uzturu;
 • Video reklāmas izveide veselīga dzivesveida veicināšanai.


PAREDZAMIE REZULTĀTI:
 • Uzlabotas svešvalodas prasmes un attīstīta valodas kompetence
 • Uzlabota motivācija un pašapziņa, apgūtas pašmācības un pašorganizācijas prasmes
 • Uzlabotas IKT prasmes
 • Veicināta profesionālā attīstība, iepazīstinot ar dažādām izglītības sistēmām un metodēm
 • Veidota pozitīva skolas reputācija Eiropas mērogā un bagātināts skolas izglītības piedāvajums skolēniem
 • Veicinātas pārmaiņas skolas mācību procesā un skolēnu brīvā laika organizēšanā
 • Padziļināts Eiropas sadarbības izpratnes aspekts skolā
lasīt vairāk >>>

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
  "EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP: LEARN FROM OTHERS, SHARE WITH OTHERS"
  "ERASMUS+PROJEKTS "EIROPAS KULTŪRA UN PILSONĪBA - MĀCIES NO CITIEM, DALIES AR CITIEM"
Līgums 2018-1-FR01-KA229-047754_2 Projekta Nr.: PVS ID 3865

PROJEKTA PARTNERI:
Lycée Fulbert (Šartra, Francija)

PROJEKTA MĒRĶIS:
 • Padziļināt skolēnu sapratni par Eiropas kultūru un tradīciju daudzveidību un bagatību, mudināt atklāt, iepazīt un saglabāt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai;
 • Attīstīt skolēnu mobilitāti, radošumu, pilnveidot starpkultūru kompetenci, prasmes sadarboties ar citas kultūras cilvēkiem;
 • Veidot skolēnu, kas ir spējīgs organizēt savu laiku un darbību, domāt patstāvīgi, kritiski un radoši;
 • Veicināt skolēnu aktīvu kultūras līdzdalību
 • Mudināt jauniešus būt pilsoniski aktīviem
VISPĀRĒJIE MĒRĶIS:
 • Veidot ciešākas saites starp skolām, skolēniem un viņu ģimenēm, skolotājiem;
 • Palīdzēt skolēniem un skolotājiem iepazīties ar citām izglītības sistēmām
 • Popularizēt mūsu pilsētu un valsti Eiropā
ESOŠĀS PROBLĒMAS APRAKSTS:

Eiropā un visā pasaulē ekonomiskās un starpkultūras attiecības ir nepārtrauktā attīstībā, pieaug cilvēku mobilitāte. Tas rada nepieciešamību pēc starpkultūru komunikācijas, un ir vajadzīgi cilvēki, kuri spēj strādāt šādā vidē. Ikvienam sabiedrības loceklim jāsastopas ar kultūru atšķirībām dažādās dzīves sfērās. Lai mēs varētu vieglāk izprast sarežģītās dažādo kultūru atšķirības, ir nepieciešams kultūru dialogs.
Projekts ir radies, lai sabiedrībā veidotos pilsoņi, kas ciena savas valsts un citu valstu kultūras un tradīcijas, kā arī apzinās nepieciešamību saglabāt Eiropas kultūras mantojumu. Projekts ir arī vērsts uz to, lai iegūtu kultūru dialoga pieredzi un uzlabotu skolēnu sociālās prasmes daudzkultūru kontekstā un sapratni par to, kā dažādi cilvēki var sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai.

PAREDZAMIE REZULTĀTI:
 • Padziļināta skolēnu sapratne par Eiropas kultūru un tradīciju daudzveidību un bagatību;
 • Uzlabotas skolēnu un skolotāju sadarbības prasmes starptautiskā līmenī;
 • Veicināta skolēnu interese pret kultūras dzīvi mūsu valstī un Eiropā;
 • Uzlabotas skolēnu un skolotāju valodas un IKT prasmes;
 • Veicināts skolēnu radošums
 • Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formāmZvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>