E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    


Informācija
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
Informācija > Mūzikas klases
M ū z i k a s    k l a s e s
  M Ū Z I K A S   P R O F E S I O N Ā L I   O R I E N T Ē T A   V I R Z I E N A


Rīgas 88. vidusskolā, no 15. līdz 17. decembrim notika mūzikas padziļinātās apguves klašu ikgadēji Ziemas atskaites koncerti. Bērni ar īpašu noskaņu gatavojās spēlēt savu instrumentu skolas zālē, jo pandēmijas pēc, tē mūzikai dzīvot klātienē tika aizliegts vairāk, nekā gadu. šoreiz skanēja gan lepnais flīģelis, gan dziedošās vijoles, jautrās flautas un maigās ģitāras.
Pēc skolas tradīcijas savus pirmos diplomus "Mans pirmais koncerts" saņēma 1.c klases (mūzikas) skolēni

   M Ā K S L A S    D I E A S    -    2 0 2 1

"Mūzikas izglītība nevar būt dažu veiksminieku privilēģija, tai jābūt katra bērna pasaules sastāvdaļai"

Jau 27. reizi Rīgas 88. vidusskolā notiek "Mākslas dienas". Tajās parasti skolēni uzstājās vairākos instrumentālās un vokālās mūzikas, skolas deju kolektīvu un teātra kolektīvu koncertos. Pasākumi izraisa skolēnu un skolotāju patiesu interesi un aizraujošanās.
Šajā gadā, neskatoties uz pandēmijas sarežģījumiem, mūzikas novirziena klašu skolēni, kopā ar skolotājiem, sagatavoja četrus, nu jau tradicionālus koncertus, kurus mēs varēsim dzirdēt videoierakstos. Ar cerību, ka nākamgad tiksimies klātienē, gaidīsim klausītājus mūsu koncertierakstos. Spēlē Rīgas 88. vidusskolas mūzikas padziļinātas programmas skolēni.

AFIŠA - 2021 (ATTĀLINĀTI)
 • "Koncerts ar rotaļlietām"(spēlē skolēni no 1.-4. kl.);

 • "Mana mīļākā mūzika" (spēlē skolēni no 5.-8. kl.);

 • koncerts "Paldies" (spēlē 9.c kl. absolventi);

 • "Laureātu koncerts" (spēlē jauno pianistu festivālā 1.pakāpes diplomu ieguvēji)

     Koncerti >>>

   L A T V I J A S   M Ū Z I Ķ U   A M A T I E R U   1.   F E S T I V Ā L S   "S E M P R E"


Organizatori un pirmie laureāti Latvijas mūziķu amatieru 1. Festivālā SEMPRE.

Rīgas 88. vidusskolā 15.02.2020.     NODARBOŠANĀS AR MŪZIKU - TAS IR DARBĪBAS VEIDS, KĀ ARĪ MĀKSLAS VEIDS

Paskatāties uz veiksmīgiem cilvēkiem un pajautājiet, vai bērnībā tie nenodarbojas ar mūziku, kaut nedaudz? Protams, nodarbojās. Tāpēc mums ir 5 iemesli sekot tam iedvesmojošām piemēram.

 • Mācīties spēlēt mūzikas instrumentu - viens no visefektīvākajām smadzeņu treniņa formām, tāpēc, ka instrumenta spēles laikā ar abām rokām tiek attīstāmās abas smadzeņu puslodes.
 • Mūzika iedarbojās tieši uz dvēseli, jūtām un uzvedības veidu.
 • mūzikas nodarbības skar visus uztveres veidus: dzirdes, redzes, jūtu; kā arī visus atmiņas veidus: dzirdes, redzes, kustību, asociatīvu, iztēles.
 • Regulārās uzstāšanās koncertos nostiprina nervu sistēmu. Bērns iegūst pārliecību sevī, iemācīsies ātri adaptēties jebkurai dzīves situācijai.
 • Ieradums strādāt katru dienu ir vajadzīgs cilvēkam, ja viņš grib sasniegt panākumus dzīvē.
Daudzas cienījamie uzņēmumi (piemēram, Microsoft) labprāt uzņem jaunus darbiniekus ar mūzikas izglītību

    PROGRAMMAS VIZĪTKARTE

Rīgas 88. vidusskola ir vienīgā mazākumtautību skola Rīgā, kas īsteno mūzikas profesionāli orientētā virziena programmu. Vispārizglītojošās skolas ar mūzikas novirzienu statuss skolai tika piešķirts 1994.gadā.

Programma - pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mūzikas) mazākumtautību - licence Nr. 8777, izdota 2009.gada 26.maijā (beztermiņa);

Standarti - solfedžo, klavierspēlē, vijoļspēlē - VISC lēmums Nr.1-10/530 2009.gada 18. augustā (beztermiņa);

Programmas mērķis:

Veicinot Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apguvi specifikas attīstību, pilnveidojot to ar īpašo mācību programmu, sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, balstītu kompetenču pieejā, kā arī šādu skolu stabilu, nepieciešamu vietu ar mūzikas tradīcijām bagātajā Latvijas izglītības sistēmā

Programmas uzdevumi ir:
 • balstoties kompetenču pieejā, sekmēt skolēna emocionālo un intelektuālo attīstību, atraisot radošās spējas;
 • veidot priekšnoteikumus tam, lai katrs jaunietis spētu iesaistīties Latvijas mūzikas dzīves līdzveidošanā - kļūtu par aktīvu mūzikas klausītāju, dažāda veida mūzikas amatieru vai profesionāļu kopu dalībnieku;
 • veidot pamatu tālākajai izglītībai.

Nokārtojot valsts nobeiguma eksāmenus, saskaņā ar VISC apstiprinātajiem Rīgas 88. vidusskolas standartiem solfedžo un instrumentu spēlē, programmu no 1998.gada līdz 2017. gadam ir absolvējuši 463 skolēni.

Skolā ir vairāki muzikālie kolektīvi (kori, instrumentālie un vokālie ansambļi).
Skolas koris ir pastāvīgs Latvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieks un godalgotu vietu ieguvējs.

Skolas skolotāji mūziķi kopš 1999.gada, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu ir ikgadējo Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi jauno pianistu Festivālu organizatori; sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru (RIIMC) - pilsētas skolu mūzikas skolotāju tālākizglītības kursu organizatori un vadītāji.

2013.gada janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Rīgas 88. vidusskola noslēdza sadarbības līgumu par mācību metodiskā darba un izglītības satura pilnveidošanas iespējām, kura ietvaros Rīgas 88. vidusskolas mūzikas klasēs notiek JVLMA studentu pedagoģiskā prakse.    APSVEICAM !!!


  LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS KORU SKATĒ

Apsveicām 5.-9. mūzikas klašu meiteņu kori, diriģenti Svetlanu Uldrihu un kormeisteri Marinu Smitu ar iegūto 1.vietu Latgales priekšpilsētas koru skatē.

Apsveicām 2.-4. klašu bērnu kori, diriģenti Svetlanu Uldrihu un kormeisteri Marinu Smitu ar iegūto 1.vietu Latgales priekšpilsētas koru skatē.  LATVIJAS VALSTS JAUNO PIANISTU 22. FESTIVĀLS - KONKURSS
(vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi)

Apsveicam mūzikas klases skolēnus ar iegūto 1. vietu

PRIEKŠMETS/Skolotājs VIETA SKOLĒNS, KLASE
Klavierspēle
Larisa Maļkova
I pakāpe Anna Novaka, 4.c
Klavierspēle
Larisa Maļkova
I pakāpe Ņikita Tolmacovs, 4.c
Klavierspēle
Lidija Doroņina
I pakāpe Aleksandrs Matjušenoks, 4.c
Klavierspēle
Lidija Doroņina
I pakāpe Anna Kiseļova, 6.c
Klavierspēle
Lidija Doroņina
I pakāpe Polina Nikolajeva, 6.c
Klavierspēle
Larisa Maļkova
I pakāpe Artūrs Kazakevičs, 5.c
Klavierspēle
Larisa Maļkova
I pakāpe Alisa Siņajeva, 7.c
Klavierspēle
Jeļena Treijere
I pakāpe Daniela Lešinska, 5.c
Klavierspēle
Jeļena Treijere/ Tatjana Siņica
I pakāpe Darja Sedova, 9.c

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>