E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Sludinājumi
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A


   M Ā K S L A S    D I E A S    -    2 0 2 1

"Mūzikas izglītība nevar būt dažu veiksminieku privilēģija, tai jābūt katra bērna pasaules sastāvdaļai"

Jau 27. reizi Rīgas 88. vidusskolā notiek "Mākslas dienas". Tajās parasti skolēni uzstājās vairākos instrumentālās un vokālās mūzikas, skolas deju kolektīvu un teātra kolektīvu koncertos. Pasākumi izraisa skolēnu un skolotāju patiesu interesi un aizraujošanās.
Šajā gadā, neskatoties uz pandēmijas sarežģījumiem, mūzikas novirziena klašu skolēni, kopā ar skolotājiem, sagatavoja četrus, nu jau tradicionālus koncertus, kurus mēs varēsim dzirdēt videoierakstos. Ar cerību, ka nākamgad tiksimies klātienē, gaidīsim klausītājus mūsu koncertierakstos. Spēlē Rīgas 88. vidusskolas mūzikas padziļinātas programmas skolēni.

AFIŠA - 2021 (ATTĀLINĀTI)
 • "Koncerts ar rotaļlietām"(spēlē skolēni no 1.-4. kl.);

 • "Mana mīļākā mūzika" (spēlē skolēni no 5.-8. kl.);

 • koncerts "Paldies" (spēlē 9.c kl. absolventi);

 • "Laureātu koncerts" (spēlē jauno pianistu festivālā 1.pakāpes diplomu ieguvēji)

     Koncerti >>>

  I E S T Ā Š A N Ā S     R Ī G A S     V I D U S S K O L Ā S

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolas mājaslapās.

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā.Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu (Informācija presei no 07.04.2021) >>><  C O V I D - 19   A K T U A L I T Ā T E S
Mācību processa īstenošana no 16. 04. 2021
1. - 11. KLAŠU SKOLĒNI MĀCĀS ATTĀLINĀTI;

12. KLAŠU SKOLĒNI MĀCĀS KLĀTIENĒ 2 REIZES NEDĒĻĀ (CETURTDIENĀS UN PIEKTDIENĀS) OBLIGĀTAJOS CENTRALIZĒTO EKSĀMENU MĀCĪBU PRIEKŠMETOS.

Stundu saraksts 12. klasēm uz 06.05.2021, 07.05.2021 >>>

Ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē >>>

Cienījamie skolēni un vecāki!

Iepazīstoties ar zemāk minētā dokumenta grozījumiem, Rīgas 88. vidusskolas vadība 09.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu:

 1. 2020./2021. mācību gada 1.semestra noslēgumā neizlikt semestra vērtējumu 1. - 11. klasē;
 2. Minētajās klasēs visos mācību priekšmetos gada vērtējumu veidos visi summatīvie vērtējumi, kuri iegūti 2020./21.mācību gadā no septembra līdz maijam;;
 3. 2020./2021. mācību gada 1.semestra noslēgumā izlikt semestra vērtējumu 12. klasē;
 4. Līdz 18.12.2020. skolotāji vada mācību stundas atbilstoši tematiskajam plānam un organizē ieplānotos pārbaudes darbus.;

2020.gada 9.decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Minētie noteikumi ir papildināti ar 27.6 punkts, nosakot, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021. mācību gadā 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. Šādā gadījumā vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā 2020./2021. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 9. novembra līdz 6. decembrim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija lasīt vairāk >>>

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
1.9. ar 2020. gada 30. novembri papildināt 5.13.2.2. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "no 1. līdz 6. klasei" ar vārdiem un skaitli "ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības un pedagogi mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus".
  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M


1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība

PIETEIKUMU PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU SKOLAS 1.KLAŠU PRETENDENTU SARAKSTĀ IESNIEGŠANA

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pieteikumu par bērna reģistrāciju skolas 1.klašu pretendentu sarakstā var iesniegt:

 • Sūtot pieteikumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-adresi (r88vs@riga.lv);
 • Izmantojot portālu Latvija.lv;
 • Pieteikuma iesniegšanu klātienē lūdzam izvēlēties kā pēdējo iespējamo variantu gadījumā, ja nav pieejamas ierīces, internets vai nav iespējams autorizēties portālā Latvija.lv;

Pamācība, kā iesniegt pieteikumu, izmantojot portālu Latvija.lv

Pieteikuma veidlapa

NODARBĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SAGATAVOŠANAS GRUPĀS

Sagatavošanas grupas audzēkņu vecāku kopsapulce notiks 2020.gada 27. augustā plkst. 18:00 skolas aktu zālē.
Nodarbību sākums 2020.gada 9.septembrī.
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa telefonu 26010552.

Interešu izglītības sagatavošanas nodarbību programmas ir licencētas. Programmā:
 • Latviešu valoda;
 • Angļu valoda;
 • Dzimtā valoda;
 • Matemātiska;
 • Ķeramika;
 • Mūzika;
 • Attīstošas nodarbības.
Individuāla piejeja! Gaidam Jus!
Kontaktinformācija : tālr. 26010552 (Edīte Jeršova;101.kabinets)

SAGATAVOŠANAS SKOLAI PIE SKOLAS SPECIĀLISTIEM!
>Programma "Solis līdz skolai" - 1 gads. Bērniem 5.5 - 7 gadi. (nr. licence - DIKS-16-282-ail)
>Programma "Gudrie klucīši" - 2 gadi. Bērniem 4 - 5,5 gadi. (nr. licence - DIKS 16-376-ail)

Nodarbību sākums 15.09.2020.g.
Vecāku sapulce 28.08.2020. plkst.19.00 (314.kab.,3.st.)
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa tāl. 29225549, 29121582

Licencētas nodarbību programmas:
 • Latviešu valoda;
 • Matemātikas domāšanas attīstība;
 • Lasīšana (mācām bērnus lasīt dažādas grūpās,atkarībā no sagatavotības);
 • Angļu valoda;
 • Skolas psihologa diagnostika, kosultācijas un nodarbības;
 • Vizuālā māksla latviešu valodā;
 • Mūzikas nodarbības latviešu valodā;
 • Pedagogu konsultācijas vecākiem pec pieprasījuma.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: otrdienās, ceturdienās17.00-19.00.  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M.  R Ī G A S    8 8. V I D U S S K O L A  U Z A I C I N A!

Cienījamie topošās pirmās klases vecāki!
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns, apmeklējot vienu skolu, iegūtu divu skolu izglītību?

Rīgas 88. vidusskola (mazākumtautību), sākot ar 1994. gadu, piedāvā bērniem no 1.klases līdz 9.klasei apgūt vienlaikus ar vispārizglītojošajiem priekšmetiem arī mūzikas profesionāli orientēto programmu, kur parasto priekšmetu starpā ir:

 • Mūzikas instrumenta spēles apguve (klavieres, sintezators, akordeons, vijole, blokflauta);
 • Solfedžo;
 • Kora vai ansambļa vokāls;
lasīt vairāk >>>

ŠĪ IR VALSTS APMAKSĀJAMA MĀCĪBU PROGRAMMA!
Kods pēc LR izglītības klasifikatora: 21014121

Ar 2009. gadu Rīgas 88. vidusskola apstiprināja tiesības īstenot šo programmu, saņemot BEZTERMIŅA Izglītības ministrijas licenci nr. 8777, un apstiprinot standartus un apguves divu līmeņu kārtību:
1. līmenis - mājas muzicēšanai;
2. līmenis - izglītības līmenis, kas ļauj turpināt mūzikas mācības nākamajā izglītības pakāpē. Skola izsniedz apliecību par mūzikas pamatizglītību.

Rīgā ir 3 skolas, kuras īsteno šādu programmu. Tās ir:
6. vsk. - (latv.), 45. vsk. - (latv.) 88. vsk. - (krievu)

Kontakttālruni: 29897133, 67810722
  A I C I N Ā M    U Z     S K O L A S     M U Z E J U

lasīt vairāk >>>

Skolas muzejs pieņem apmeklētājus: iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I. Šmakovu (vizuālās mākslas kabinets) Muzeja atrašanas vieta: 4.stāvā.

Būsiet laipni gaidīti!


  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>
  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


 • Skolēna e karte
 • Kā noformēt Skolēna e karti
 • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:45 līdz 09:25
3. stundano 09:35 līdz 10:15
4. stundano 10:35 līdz 11:15
5. stundano 11:35 līdz 12:15
6. stundano 12:35 līdz 13:15
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>