E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Par skolu
Par skolu > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s    n o t e i k u m i

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi." Ministru kabineta noteikumi Nr. 591. Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)

"Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 88.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās


Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā atbilstoši MK noteikumiem Nr.591 no 13.10.2015. „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”.
Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts). Lai izglītojamais pieteiktos izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/U). Iesniegumā norāda šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods, izvēlētā izglītības programma, izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā.1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība


Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 88. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē.
Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.

   10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.
Iestājpārbaudījums notiek 2018.gada 13.jūnijā plkst.10.00.
Iesniegumu iestājpārbaudījuma kārtošanai iesniegt skolas lietvedei līdz 12.06.2018. plkst. 16.00 vai izņēmuma gadījumā 13.06.2018. plkst.9.00.
Iestājpārbaudījuma rezultāti tiks paziņoti 14.06.2018. uz iesniegumā noradīto E-adresi.
Iesniegumus iestājpārbaudījumu kārtošanai var saņemt 9.klašu vecāku kopsapulcē š.g. 10.maijā un pie skolas lietvede.s
Pēc iestājpārbaudījuma iesniedzamie dokumenti:
- direktoram adresēts viena no izglītojamā vecāku vai aizbildņa iesniegums;
- izglītības dokumenti (liecības un apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus);
- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
- bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 88..vidusskolas absolventus);

Iesniegums iestājpārbaudījumam

Dokumenti iesniedzami direktora noteiktajā termiņā līdz 20. jūnija plkst. 15.00. Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījuma norises laiks: 21.08.2018.Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Izglītība Rīgā.Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu